MRABA Maria appraisal

I forbindelse med planleggingen av avgrensningsbrønn 6407/1-5S (Maria Appraisal) i PL475BS har Akvaplan-niva på oppdrag av Wintershall Norge ASA gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse (MRABA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart.

Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Wintershall deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett. Det er også valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.

Analysens oppsummering er gjengitt nedenfor. Selve analysedokumentet er i dette tilfelle lagt ut på Klif sine hjemmesider, på denne adressen.

Det er gjennomført en miljørisiko og beredskapsanalyse for avgrensningbrønn 6407/1-5S (Maria Appraisal) i PL 475BS. Utslippsratene er moderate og utblåsningsfrekvensen er som for en standard letebrønn. Miljørisikoen er lav i åpent hav og for kystnære ressurser, maksimalt utslag i konsekvenskategori moderat er 2,3 % av akseptkriteriet for alke i Norskehavet (åpent hav). Beredskapsbehovet i åpent hav er to til tre NOFO havgående systemer.

 

Presentasjonsformen er under kontinuerlig utvikling. Forslag til forbedring mottas med takk.

Ved å klikke på fotografiet ovenfor vil det gis mulighet til å navigere i resultatene fra miljørisikoanalysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vil det vises fotografi av arten (hvis tilgjengelig), utbredelseskart for arten i forhold til brønnlokasjonen, influensområder for raten nærmest vektet rate, samt bestandstap innen intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.