Apollo og Atlantis

I forbindelse med planleggingen av letebrønnene 7325/1-1 (Atlantis) og 7324/2-1 (Apollo) i PL 615 har Akvaplan-niva på oppdrag av Statoil gjennomført en miljørettet risikoanalyse (MRA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart.Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Statoil deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.

Et sammendrag av analysen er gitt nedenfor.

Det er gjennomført en miljørisiko og beredskapsanalyse for brønnene 7325/1-1 (Atlantis) og 7324/2-1 (Apollo) i PL 615. Utslippsratene er svært lave for Atlantis og lave for Apollo, utblåsningsfrekvensen så vidt høyere enn for en standard letebrønn. Miljørisikoen er lav i åpent hav og det er ingen utslag på kystnære ressurser for Atlantis, høyeste gjennomsnittsutslag er i konsekvenskategori Moderat er 2,25 % av akseptkriteriet for lomvi i Baentshavet (åpent hav). For Apollo er miljørisiko høyere, høyeste gjennomsnittsutslag er 9,5 % i kategori Moderat. Kystnært er miljørisiko høyere fra hekkesesongen. 

Resultater for Apollo finner du ved å klikke på bildet øverst til høyre på denne siden.

Resultater for Atlantis finner du ved å klikke på bildet nr. 2 til høyre på denne siden.

Miljørisiko- og beredskapsanalysen kan leses her

Spikkerud, C.S. og Skeie, G.M. (2013) "Miljørisiko- og beredskapsanalyse - Brønn 7325/1-1 (Atlantis) og 7324/2-1 (Apollo) i PL 615" Akvaplan-niva Rapport 6508.01 110s

Ved å klikke på fotografiene ovenfor vil det gis mulighet til å navigere i resultatene fra miljørisikoanalysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vil det vises fotografi av arten (hvis tilgjengelig), utbredelseskart for arten i forhold til brønnlokasjonen, influensområder for raten nærmest vektet rate, samt bestandstap innen intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.