Verdande

I forbindelse med planleggingen av letebrønn 6608/10-16 (Verdande) har Akvaplan-niva på oppdrag av Noreco gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse (MRABA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart.

Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Noreco deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett. Det er også valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.

Analysens oppsummering er gjengitt nedenfor.

 

Det er gjennomført en miljørisiko og beredskapsanalyse for brønn 6608/10-16 (Verdande) i PL 484. Utslippsratene er moderate og utblåsningsfrekvensen er marginalt høyere enn for en standard letebrønn. Miljørisiko er analysert for to alternative boreperioder, februar-september og mai-desember. Miljørisikoen er lav i åpent hav, maksimalt utslag i åpent hav er i konsekvenskategori Moderat med 4,5 % av akseptkriteriet for alke i Norskehavet i begge perioder. Kystnært er miljørisiko høyere fra april. Høyeste gjennomsnitt i begge perioder var i overkant av 31 % av akseptkriteriet for lunde (med funksjonsområder). Beredskapsbehovet i åpent hav er tre-fire NOFO havgående systemer, og i kyst- og strandsone totalt 16 systemer.

 

Selve analysedokumentet er tilgjengelig for nedlasting her.

MRABA Verdande

 

Ved å klikke på fotografiet ovenfor vil det gis mulighet til å navigere i resultatene fra miljørisikoanalysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vil det vises fotografi av arten (hvis tilgjengelig), utbredelseskart for arten i forhold til brønnlokasjonen, influensområder for raten nærmest vektet rate, samt bestandstap innen intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.

Resultater vist for periodene februar-september, med ressursfordeling i april måned (øverst), og mai-desember med ressursfordeling i juli måned (nederst).