Pingvin

I forbindelse med planleggingen av letebrønnene 7319/2-1 (Pingvin) i PL 614 har Akvaplan-niva på oppdrag av Statoil gjennomført en miljørettet risikoanalyse (MRA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart.

Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.
SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.
Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.
Statoil deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.
Et sammendrag av analysen er gitt nedenfor.

Det er gjennomført en miljørisikoanalyse for letebrønn 7319/12-1 (Pingvin). Utslippsratene er moderate, beregnet utblåsningssannsynlighet for denne brønnen er 2,3 x 10-4. Analyseperioden er oktober til mars. Miljørisikoen er høyest for kystnære ressurser, med konservativt sett høyest utslag for lomvi (inntil 27.5% av akseptkriteriet i konsekvenskategori Alvorlig). Lomvi gir også høyest utslag i miljørisiko for ressurser i åpent hav, med inntil 12% av akseptkriteriet i konsekvenskategori Moderat. Miljørisikoen for kystnære ressurser øker fra mars, er høy utover sommeren, men avtar igjen fra september. Boringen er mao. planlagt i en periode med lavere miljørisiko, relativt sett. Miljørisiko for øvrige ressurser er lav.


Resultater for miljørisikoanalysen finner du ved å klikke på bildet øverst til høyre på denne siden.

Miljørisiko- og beredskapsanalysen kan leses her: MRA Pingvin

Ved å klikke på fotografiet ovenfor vil det gis mulighet til å navigere i resultatene fra miljørisikoanalysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vil det vises fotografi av arten (hvis tilgjengelig), utbredelseskart for arten i forhold til brønnlokasjonen, influensområder for raten nærmest vektet rate, samt bestandstap innen intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.