MRABA Crossbill

I forbindelse med planleggingen av avgrensningsbrønn 35/12-5 i PL 378 B(Crossbill) har Akvaplan-niva på oppdrag av Wintershall Norge ASA gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse (MRABA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart.

Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Wintershall deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett. Det er også valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.

Hovedanalysens oppsummering er gjengitt nedenfor, og analysen er i sin helhet lagt ut her.

Det er gjennomført en miljørisiko- og beredskapsanalyse for brønn 35/12-5 (Crossbill) i PL 378 B. Utslippsratene er moderat høye og utblåsningsfrekvensen er som for en normal letebrønn. Miljørisiko er analysert for perioden januar-august. Miljørisikoen er moderat lav i åpent hav og høyere kystnært. Maksimalt utslag i åpent hav er i konsekvenskategori "Alvorlig " med 11 % av akseptkriteriet for alkekonge i Norskehavet. Kystnært er det utslag i mer alvorlige skadekategorier i hekkesesongen. Høyeste utslag var i overkant av 36 % av akseptkriteriet i skadekategori "Alvorlig" for havsule (med funksjonsområder opptil 100 km fra kolonien). Beredskapsbehovet i åpent hav er en kapasitet tilsvarende tre-fire  av NOFOs havgående systemer, og i kyst- og strandsone totalt 20 systemer. Brønnen skal bores med Transocean Arctic.

Etter gjennomføring av hovedanalysen er boretidspunkt forskjøvet. Tidligeste borestart er mars 2015. det er derfor gjennomført en reanalyse av miljørisiko og strandingsparametere, for periodene mars-oktober og mai- desember, slik at hele året er dekket opp.

Resultatgrafer er pga. dette valgt vist for hele året. Oljedriftssimuleringer vises for originalperiode. Ressursfordeling er vist for  juni måned.

Det er svært små endringer i strandingsparametere og miljørisiko ved endring av boretidspunkt.

Ved å klikke på fotografiet ovenfor vil det gis mulighet til å navigere i resultatene fra miljørisikoanalysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vil det vises fotografi av arten (hvis tilgjengelig), utbredelseskart for arten i forhold til brønnlokasjonen, influensområder for raten nærmest vektet rate, samt bestandstap innen intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.

Analyseresultater er vist for hele året. Ressursfordelinger er vist for juni