MRABA Havfrue

I forbindelse med planleggingen av letebrønn 25/10-13 (Havfrue) i PL571 har Akvaplan-niva på oppdrag fra Suncor Energy Norge AS gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse (MRABA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart.

 

Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Suncor Energy Norge deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett. Det er også valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.

Analysens oppsummering er gjengitt nedenfor.

"Det er gjennomført en miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 25/10-13 (Havfrue). Utstrømningsratene er moderat høye og frekvensen som for en standard letebrønn. Miljørisikoen i analyseperioden er moderat lav for naturressurser i åpent hav og kystnært. Maksimalt utslag for sjøfugl i åpent hav er i underkant av 6 % av akseptkriteriet i skadekategori Moderat (havhest i Nordsjøen). Maksimalt utslag for sjøfugl kystnært er i underkant av 18 % av akseptkriteriet i skadekategori Alvorlig (sildemåke).

For en beredskapsløsning som møter operatørens ytelseskrav er beredskapsbehovet i åpent hav en ytelse tilsvarende fem av NOFOs havgående systemer. Pga. lange drivtider til land (minste drivtid er >20 døgn) stilles det ingen spesifikke krav til ytelser for beredskapen kystnært, men ressursbehovet er godt innenfor NOFOs kapasiteter i regionen."

Presentasjonsformen er under kontinuerlig utvikling. Forslag til forbedring mottas med takk.