MRABA - Kvalross

I forbindelse med planleggingen av letebrønn 7224/2-1 i PL 611 (Kvalross) har Akvaplan-niva på oppdrag fra Wintershall Norge ASA gjennomført en miljørettet risiko- og beredskapsanalyse (MRABA). Fullstendige resultatsett fra analysen er tilgjengelig på denne siden fram til borestart

Miljørettet risiko- og beredskapsanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Analysene gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Selve rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsynsløsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Wintershall Norge AS deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett. Det er også valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og fram til aktiviteten er avsluttet.

Analysens oppsummering er gjengitt nedenfor.

"Det er gjennomført en miljørisiko- og beredskapsanalyse for letebrønn 7224/2 (Kvalross). Utstrømningsratene er moderat høye og frekvensen som for en standard letebrønn.

Miljørisikoen i analyseperioden er lav for naturressurser i åpent hav og kystnært. Maksimalt utslag for sjøfugl i åpent hav er i underkant av 10 % av akseptkriteriet i skadekategori Moderat (polarlomvi i Barentshavet). Maksimalt utslag for sjøfugl kystnært er i underkant av 1 % av akseptkriteriet i skadekategori Alvorlig (lunde).

En ytelse tilsvarende 3 av NOFOs havgående systemer vil dekke operatørens ytelseskrav til beredskap mot akutt forurensning i åpent hav i den aktuelle analyseperioden. Pga. lange drivtider til land (minste drivtid er >20 døgn) stilles det ingen spesifikke krav til ytelser for beredskapen kystnært, men ressursbehovet er godt innenfor NOFOs kapasiteter i regionen."

Presentasjonsformen er under kontinuerlig utvikling. Forslag til forbedring mottas med takk.

Ved å klikke på fotografiet ovenfor vil det gis mulighet til å navigere i resultatene fra miljørisikoanalysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vil det vises fotografi av arten (hvis tilgjengelig), utbredelseskart for arten i forhold til brønnlokasjonen, influensområder for raten nærmest vektet rate, samt bestandstap innen intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.

Analyseresultater er vist for analyseperioden. Ressursfordelinger er vist for mai måned.