Kayak

I forbindelse med planleggingen av letebrønn 7219/9-2 (Kayak) i PL 532 har Akvaplan-niva på oppdrag fra Statoil gjennomført en miljørettet risikoanalyse (MIRA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden frem til borestart.

En fullstendig, skadebasert miljørettet risikoanalyse er utført som en del av brønnplanleggingen, og et sammendrag av analysene inngår i operatørens søknad om tillatelse til virksomhet.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Miljørisikoanalysen gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsyns-løsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Statoil deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett. Det er også valgt å benytte innsynsløsningen og gjøre den tilgjengelig fra det tidspunkt søknad om tillatelse til virksomhet oversendes myndighetene og frem til aktiviteten er avsluttet.

Den fullstendige analysen er tilgjengelig her.

Utfyllende resultater for Kayak finner du ved å klikke på bildet øverst til høyre på denne siden.

Klikk på bildet over. Der kan du navigere i resultatene fra miljørisiko-analysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vises artens utbredelse i analyseområdet, bestandstap i intervaller, miljørisiko uttrykt ved frekvens, samt influens-området for et overflate- og sjøbunnsutslipp.