Johan Castberg

I forbindelse med utviklingen av Johan Castbergfeltet i PL532 i Barentshavet har Akvaplan-niva på oppdrag fra Statoil gjennomført en miljørettet risikoanalyse (MIRA). Fullstendige resultatsett fra denne analysen er tilgjengelig på denne siden.

En fullstendig, skadebasert miljørettet risikoanalyse er utført som en del av Statoils forberedelser.

SensE gjennomfører sine analyser på en transparent og etterprøvbar måte. Miljørisikoanalysen gjennomføres på alle arter av sjøfugl som er registrert i SEAPOP sin database, på de arter av marine pattedyr som er egnet for kvantitative analyser, for strand og for utvalgte arter av fisk. Samtlige resultater fra oljedriftsberegningene (alle rater og varigheter) analyseres for alle disse artene, noe som gir et omfattende resultatsett.

Rapporten fra miljørisikoanalysen har fokus på de mest utslagsgivende artene og ressursene, og viser for lesbarhetens skyld kun et utdrag av resultatene. For å sikre at høringsinstanser og andre skal ha mulighet til å sette seg inn i hele resultatsettet fra analysen har SensE utviklet en innsyns-løsning som gjør dette enkelt tilgjengelig.

Statoil deler også intensjonene om transparens og åpenhet, og har derfor valgt å legge selve analysen tilgjengelig på internett.

Den fullstendige analysen er tilgjengelig her.

Utfyllende resultater for Johan Castberg finner du ved å klikke på bildet øverst til høyre på denne siden.

Klikk på bildet over. Der kan du navigere i resultatene fra miljørisiko-analysen for samtlige arter det er analysert på. For hver art vises artens utbredelse i analyseområdet, bestandstap i intervaller og miljørisiko uttrykt ved frekvens.